.

Sai Gon Fund

Xuất bản: 22:11 20/01/2008 [GMT+7]

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Đầu Tư Thành Việt (TVMC) là Công ty Quản lý Quỹ đầu tư chuyên nghiệp trong nước đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.


Hình minh họa
Quỹ đầu tiên SFA1 hoạt động từ tháng 8 năm 2006 đến nay đã đạt được mức đo tăng trưởng đáng kể, Quỹ đã tiến hành trả cổ tức 17% cho 5 tháng hoạt động, và dự kiến 30% trong năm 2007.

Các Quỹ SFA2, SHA3, SPA5 là mục tiêu tiếp theo của TVMC nhằm tạo ra thêm những sản phẩm đầu tư khác nhau.

Quỹ SFA2 là Quỹ đầu tư dạng đóng với mục tiêu xây dựng danh mục tăng trưởng với cả 3 khía cạnh: tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng giá trị tài sản và tăng trưởng về vốn. Dự kiến Quỹ SFA2 sẽ tiếp tục tăng vốn trong năm nay từ 500 tỷ lên có thể 1000 tỷ.

Quỹ Saigon Habeco A3 (SHA3) là một dạng Quỹ được tổ chức dưới mô hình Công ty Đầu tư Chứng khoán. Đây là một mô hình Quỹ được lập đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá hoạt động đầu tư của Tổng Công ty Bia Rượu Hà Nội nói riêng các sản phẩm lợi thế sẵn có của Habeco nói chung.

Dự kiến Quỹ SHA3 sẽ tiếp tục tăng vốn theo lộ trình từ 300 tỷ lên đến 3000 tỷ để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào ngành bia rượu và Bất Động sản có lợi thế khai thác.

Theo đó, TVMC đang tiến hành thành lập và đóng tiếp Quỹ đầu tư Bất động sản Sài Gòn A5 với mục tiêu đầu tư chủ yếu vào lĩnh vực Bất động sản với quy mô có thể từ 1500-3000 tỷ trong năm nay. Và cuối cùng Quỹ SFA6 sẽ là Quỹ phát triển cơ sở hạ tầng nhằm tận dụng một thị trường mà cả đất nước Việt Nam sẽ như một công trường.

TVMC đầu tư vốn của các Quỹ do mình quản lý vào các doanh nghiệp Việt Nam với đa dạng ngành nghề có quy mô vừa và lớn, đang trong giai đoạn phát triển ổn định. Những doanh nghiệp này được gọi là “Công ty”.

Hướng đi chiến lược của TVMC là áp dụng mức khoán về hiệu quả kinh doanh cho Công ty, nếu đạt thì các nhà quản lý Công ty sẽ được hưởng một quyền lợi về sở hữu nhất định tương ứng với thành quả. Phương thức này đang tạo nên sự thành công ở hầu hết các công ty quản lý Quỹ đầu tư hiện nay trên thế giới, bởi vì nó:

Duy trì và đẩy mạnh đòn bẩy vốn sở hữu của các nhà quản lý Công ty; Cho phép các nhà quản lý Công ty toàn quyền quản trị, điều hành độc lập, tự quyết định theo một kế hoạch chiến lược đã định; Cung cấp cho các Công ty khả năng nhận thức rõ cấp độ lợi ích kinh tế của mình trong huy động vốn, hoạt động kinh doanh và công nghệ.

Dòng tiền luân chuyển ổn định là nguồn vốn vô cùng quan trọng để có được mức tăng trưởng ổn định trong dài hạn. Cơ cấu đầu tư của các Quỹ và TVMC sẽ tài trợ những khoản đầu tư mới để góp phần tăng dòng tiền đầu tư vốn tại các Công ty hoặc mua lại chứng khoán hoặc cơ cấu nợ khi thấy cần thiết. TVMC luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các Công ty một khi nhận thấy khả năng gia tăng lợi nhuận trên cổ phần (EPS).

Khả năng quản trị hợp lý bảng tài sản là yếu tố quan trọng quyết định khả năng tài chính của TVMC. TVMC cố gắng duy trì khả năng đa dạng về tài trợ các khoản đầu tư mới bằng các công cụ đòn bẩy tài chính được sử dụng ở mức độ hợp lý.

Tính đa dạng của dòng tiền luân chuyển tại các Công ty làm hạn chế ở mức cao nhất tránh đưa TVMC vào tình hình khó khăn một khi khoản đầu tư hay ngành, thị trường nào bất ổn. Điều này giúp TVMC có được mức lợi nhuận ổn định và nắm bắt kịp thời các cơ hội trên thị trường vốn; thuận lợi cho việc xây dựng được cơ cấu vốn đa dạng và hợp lý.

NTT

.