.

Hợp đồng thuê nhà

Xuất bản: Thứ tư, 1/4/2009, 23:38 [GMT+7]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở

(toàn bộ ngôi nhà số..........đường..............................phường..........quận.............)

 

    Hôm nay, ngày ...... tháng .......... năm........., tại ........................... chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:

Bên cho thuê
(1):

 

Ông (Bà) ..................................................................................................................................

Sinh ngày .............................. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...................................................

cấp ngày.......tháng.......năm......................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):..................................................................................................

Sinh ngày............................... tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...................................................

cấp ngày.......tháng.......năm......................................................................................................

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:................................. đường...........................................

phường..................................................... quận....................thành phố..................................(2)

 

Bên thuê (1):

 

Ông (Bà) ..................................................................................................................................

Sinh ngày .............................. tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...................................................

cấp ngày.......tháng.......năm......................................................................................................

Cùng vợ (chồng) là Bà (Ông):..................................................................................................

Sinh ngày............................... tháng..................năm.................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do………...................................................

cấp ngày.......tháng.......năm......................................................................................................

Cả hai ông bà cùng thường trú tại số:................................. đường...........................................

phường..................................................... quận....................thành phố..................................(2

 

Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê  đồng ý cho Bên thuê thuê toàn bộ ngôi nhà với những thỏa thuận sau đây:
....................
.............Để tải chi tiết file văn bản, vui lòng click Download hoặc tại đây (file .pdf)

.