.

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP

Xuất bản: 07:00 01/01/1970 [GMT+7]

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. * Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

Nghị định số 120/2010/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.* Chi tiết toàn văn bản xem và Download tại đây

.